Nadciśnienie tętnicze a ryzyko chorób nowotworowych: aktualny stan wiedzy

Klaus O. Stumpe – Hypertension and the risk of cancer: is there new evidence? Journal of Hypertension 2002;20:565
Artykuł Klausa Stumpe jest komentarzem do pracy Lee i wsp., którzy w oparciu o prospektywną obserwację 450 tys. Koreańczyków wykazali, że nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko raka płuca u palaczy.

Pierwsze doniesienia o bezpośrednim związku pomiędzy nadciśnieniem a rakiem piersi pochodzą z lat 60-tych. W kolejnych retrospektywnych badaniach dowodzono, że czynnikiem ryzyka tego nowotworu mogą być również leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (rezerpina).  W pierwszym prospektywnym badaniu Dyer i wsp. wykazał, że podwyższone ciśnienie jest czynnikiem ryzyka nowotworów, w tym raka płuc i jelita grubego.

Wciąż nie jest jasne, czy takie czynniki, jak: płeć, wiek i czas trwania nadciśnienia mają wpływ na ryzyko wystąpienia nowotworu. Nie wiadomo również, czy nadciśnienie zwiększa ryzyko występowania wszystkich, czy jedynie niektórych nowotworów. Narządem wymienianym najczęściej są nerki, ale wciąż bierze się pod uwagę jelito grube, płuca, a nawet endometrium.

Są już dowody na to, że leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, za wyjątkiem diuretyków (względne ryzyko raka nerki 1.54), mają niewielki wpływ lub nie wpływają na ryzyko nowotworów. Wstępne dane przemawiające za onkogennym działaniem blokerów kanałów wapniowych nie zostały potwierdzone.

Wśród mechanizmów leżących u podłoża zależności pomiędzy nadciśnieniem a nowotworami, wymienia się głównie predyspozycję genetyczną do obu chorób, ale również wpływ hormonów podwyższających ciśnienie oraz czynniki środowiskowe. Możliwe, że nadciśnienie i nowotwory są następstwem działania wspólnego czynnika etiologicznego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2002-04-13

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze a ryzyko chorób nowotworowych: aktualny stan wiedzy”