Ilu chorych osiąga cele prewencji wtórnej w chorobie wieńcowej – doświadczenie australijskiego

Margarite J. Vale i wsp – How many patients with coronary heart disease are not achieving their risk-factors targets? Experience in Victoria 1996-1998 versus 1999-2000 MJA 2002;176:211
Zalecenia towarzystw kardiologicznych wyznaczają cele prewencji wtórnej i obniżania poziomu czynników ryzyka w chorobie wieńcowej. Różnicę pomiędzy zalecanymi celami prewencji wtórnej a praktyką kliniczną określa się jako „lukę leczenia”. Badacze oceniali jej wielkość w populacji 460 chorych z potwierdzoną chorobą wieńcową, zrandomizowanych do grupy kontrolnej badań VIC-I (1996-1998) i VIC-II (1999-2000).

Chorzy byli leczeni w sposób standardowy i kontrolowani po 6 miesiącach od wypisu ze szpitala. Porównując oba badania stwierdzono zmniejszenie występowania podwyższonego poziomu cholesterolu > 4mmol/L z 96% do 74% (p<0,0001), lub, zakładając wartość progową 4.5 mmol/L z 90% do 54% (p<0.0001). Ponadto w badaniu VIC-II stwierdzono ciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mm Hg u 40% chorych, otyłość u 30% chorych, palenie u 15% chorych, brak aktywności fizycznej u 26% chorych. Wyniki były, poza istotnie mniejszą „luką leczenia” dotyczącą podwyższonego poziomu lipidów w badaniu australijskim, podobne do rezultatów innych prac poświęconych prewencji wtórnej w Wielkiej Brytanii(ASPIRE), Europie (EUROASPIRE I i II) i USA (L-TAP).

W opinii badaczy tylko intensywne programy rehabilitacyjne i edukacyjne oraz monitoring leczenia i prewencji wtórnej mogą zmniejszyć powszechną na świecie przepaść pomiędzy zaleceniami a praktyką leczenia osób z chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2002-03-04

0 replies on “Ilu chorych osiąga cele prewencji wtórnej w chorobie wieńcowej – doświadczenie australijskiego”