Osoby często korzystające z systemu opieki zdrowotnej: problematyka kosztów opieki

Steven Reid i wsp – Frequent attenders with medically unexplained symptoms: service use and costs in secondary care Br J Psychiatry 2002;180:248.
Populacja chorych często korzystających z systemu opieki zdrowotnej charakteryzuje się dużym rozpowszechnieniem chorób somatycznych ale też zaburzeń psychicznych i problemów socjalnych. Grupa ta pochłania znaczną część środków wydatkowanych na ochronę zdrowia. Istotny odsetek osób w tej grupie skarży się na przewlekłe lub nawracające objawy nie dające się wytłumaczyć chorobą somatyczną, a konsultacje specjalistyczne zwykle nie wnoszą nowych informacji, zwiększając jednocześnie ponoszone koszty.

Autorzy pracy przeanalizowali populację w wieku 18-65 lat z określonego obszaru geograficznego, wybierając próbę 400 osób często korzystających z porad, w tym specjalistycznych, w okresie 3 lat. Dla każdej porady oceniano, czy objawy będące jej przyczyną miały uzasadnienie medyczne. Za medycznie nieuzasadnione uznano skargi, przy których w badaniach dodatkowych (najczęściej TK, EKG wysiłkowe, endoskopia i USG brzucha) nie znaleziono istotnych odchyleń od normy i sugerowano podłoże psychosomatyczne.

W badanej populacji u 17% stwierdzono co najmniej dwie nieuzasadnione medycznie wizyty. Porównując osoby z niejasnymi symptomami i pozostałych chorych często korzystających z porad ambulatoryjnych stwierdzono, iż pacjenci somatyzujący byli: młodsi, częściej kierowani na konsultacje specjalistyczne i szybciej odsyłani do lekarzy rodzinnych. Średni koszt pojedynczej konsultacji był u nich niższy ale średni koszt badań dodatkowych okazał się znacząco wyższy. Całkowity koszt 3-letniego leczenia okazał się podobny w obu grupach.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2002-03-25

 

0 replies on “Osoby często korzystające z systemu opieki zdrowotnej: problematyka kosztów opieki”