Zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku, które popełniły samobójstwo

Margda Waern i wsp – Mental disorder in elderly suicides: a case-control study Am J Psychiatry 2002;159:450.
Zaburzenia depresyjne, obok otępień i zaburzeń świadomości są najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi w populacji powyżej 65. roku życia. Ich związek z samobójstwami w tej grupie wiekowej został potwierdzony w licznych badaniach. Mniej jednoznaczny wydaje się wpływ nadużywania substancji psychoaktywnych.

Autorzy pracy oceniali występowanie zaburzeń psychicznych w grupie osób powyżej 65. roku życia, zmarłych w wyniku próby samobójczej. Dla 85 nieżyjących mieszkańców Göteborga przeanalizowano istniejącą dokumentację medyczną i przeprowadzono wywiad środowiskowy. Grupę tą porównano z odpowiednią pod względem demograficznym próbą 153 żyjących osób.

Stwierdzono, że 97% samobójców bezpośrednio przed śmiercią, a 18% osób z grupy kontrolnej w chwili badania, spełniało kryteria co najmniej jednego zaburzenia z osi I DSM IV. Największy wzrost ryzyka samobójstwa odnotowano w przypadku zaburzeń depresyjnych nawracających oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Podwyższone ryzyko stwierdzono również u osób spełniających kryteria epizodu małej depresji, dystymii, zaburzeń psychotycznych, pojedynczego epizodu dużej depresji i zaburzeń lękowych. U 38% osób z epizodem dużej depresji współwystępowało inne zaburzenie z osi I.

25% osób z grupy badanej (i żadna osoba z grupy kontrolnej) szukało pomocy psychiatrycznej w ostatnim miesiącu przed śmiercią. Badanie wykazało, iż osoby w podeszłym wieku podejmujące skuteczne próby samobójcze stanowią grupę heterogenną pod względem zaburzeń psychicznych. Autorzy podkreślają podwyższone ryzyko samobójstwa nawet przy niewielkim nasileniu depresji. Najważniejszym działaniem prewencyjnym jest wykrywanie zaburzeń psychicznych na poziomie lekarzy pierwszego kontaktu.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-03-25

 

0 replies on “Zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku, które popełniły samobójstwo”