Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego w dalszym ciągu życia u osób w średnim wieku

Ramachandran S. Vasan i wsp. – Residual lifetime risk for developing hypertension in middle-aged women and men. JAMA 2002;287:1003.
W wielu badaniach przekrojowych oceniano częstość występowania nadciśnienia tętniczego. Jednak dla poszczególnych osób istotniejsze jest indywidualne ryzyko wystąpienia danej choroby niż jej rozpowszechnienie w całej populacji.

R.Vasan i współpracownicy obliczyli prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia (definiowanego jako wartość >= 140/90 mm Hg lub wdrożone leczenie hipotensyjne) u 1298 uczestników Framingham Heart Study, którzy na początku obserwacji mieli 55 lub 65 lat oraz prawidłowe wartości ciśnienia. W badaniu uwzględniano tzw. całkowite ryzyko (residual lifetime risk), tj. od 55 lub 65 roku życia do śmierci oraz ryzyko 10-letnie.

W obu grupach wiekowych, niezależnie od płci, ryzyko całkowite wynosiło 90%, co oznacza, że u 9 na 10 osób w wieku 55 lub 65 lat dojdzie do rozwoju nadciśnienia. Prawdopodobieństwo zastosowania w tych populacjach leków hipotensyjnych wynosiło 60%. W ciągu pierwszych 10 lat obserwacji stwierdzono nieprawidłowe wartości ciśnienia u ponad połowy uczestników, którzy na początku badania mieli 55 lat i u dwóch trzecich 65-latków.

Zdaniem autorów zmniejszenie ryzyka rozwoju nadciśnienia 2 stopnia jest dużym osiągnięciem systemu ochrony zdrowia, natomiast nadciśnienie łagodne stanowi nadal duże wyzwanie. Wskazują oni na potrzebę skuteczniejszej pierwotnej prewencji nadciśnienia, głównie modyfikacji stylu życia w średnim wieku u osób bez nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-03-27

0 replies on “Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego w dalszym ciągu życia u osób w średnim wieku”