Życie z chorobą układu sercowo-naczyniowego – na podstawie Framingham Heart Study

A Peeters i wsp – A cardiovascular life history. A life course analysis of the original Framingham Heart Study Eur Heart J 2002;23:458.
Dla osoby cierpiącej choroba ma znaczenie przede wszystkim w związku utratą możliwości przeżycia kolejnych lat w poczuciu zdrowia oraz możliwością wcześniejszego zgonu. Najczęściej przedstawiane dane dotyczące śmiertelności i chorobowości nie pozwalają jednak w prosty sposób ocenić wpływu zachorowania na długość życia z poczuciem zdrowia.

Celem pracy była ocena obciążenia związanego z występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego na podstawie analizy danych populacji Framingham Heart Study i przedstawienie go w postaci liczby przeżytych lat oraz liczby lat wolnych od choroby i inwalidztwa. Począwszy od 40 roku życia ponad 60% populacji zachoruje na choroby układu sercowo-naczyniowego. Mężczyźni (kobiety) 50-letni żyją jeszcze średnio 26 (32) lat, w tym 20 (26) lat bez choroby układu krążenia. Wystąpienie zawału serca, udaru i zastoinowej niewydolności serca skraca oczekiwany czas życia 60-letnich mężczyzn (kobiet) o 9 (13), 12 (15) i 16 (16) lat.

Co piąta zdrowa, 40-letnia kobieta i co szósty zdrowy, 40-letni mężczyzna będzie miał w przyszłości udar, co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta zawał serca, 20% zachoruje na niewydolność serca. W wieku 50 lat mężczyźni (kobiety) przeżyją średnio od 2.9 (1.2) roku z przebytym zawałem serca, 0.9 (1.2) roku z przebytym udarem, a 0.7 (0.9) roku z zastoinową niewydolnością serca.

Wg autorów przedstawiony model oceny społecznych obciążeń związanych z chorobami układu krążenia może służyć do analizy trendów epidemiologicznych a także oceny skuteczności działań prewencyjnych i terapeutycznych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2002-03-12

0 replies on “Życie z chorobą układu sercowo-naczyniowego – na podstawie Framingham Heart Study”