Jakość życia w zastoinowej niewydolności krążenia w porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi

J. Juenger i wsp – Health related quality of life in patients with congestive heart failure: comparison with other chronic diseases and relation to functional variables. Heart 2002;87:235.
Jakość życia jest często wykorzystywanym wskaźnikiem skuteczności leczenia. Celem pracy Juengera i wsp. było porównanie jakości życia związanej ze stanem zdrowia u chorych z zastoinową niewydolnością krążenia, u osób z innymi chorobami przewlekłymi i w ogólnej populacji. Ponadto autorzy analizowali korelację pomiędzy różnymi składowymi jakości życia parametrami oceny stanu klinicznego.

205 osób z zastoinową niewydolnością serca i upośledzeniem czynności skurczowej wypełniało kwestionariusz SF-36, analizujący osiem różnych aspektów sprawności fizycznej i psychicznej. U wszystkich uczestników badania oceniano klasę czynnościową NYHA, frakcję wyrzutową lewej komory, szczytowe zużycie tlenu i dystans pokonywany w trakcie standaryzowanego sześciominutowego testu chodu.

W porównaniu z populacją ogólną, chorzy w niewydolnością krążenia mieli znacząco niższą punktację wszystkich składowych SF-36. Stwierdzono znamienną, odwrotną korelację pomiędzy jakością życia a klasą czynnościową wg NYHA (p<0.0001). Jedynie klasyfikacja NYHA korelowała ze wszystkimi składowymi skali jakości życia. Wykazano zależność pomiędzy wynikiem sześciominutowego testu chodu i szczytowym zużyciem tlenu a sprawnością fizyczną, ale nie z pozostałymi aspektami jakości życia. Nie było związku pomiędzy frakcją wyrzutową lewej komory, czasem trwania choroby i wiekiem chorego a jakością życia.

Autorzy podkreślają, że klasa czynnościowa wg NYHA jest jednym z wielu i być może nie najważniejszym wykładnikiem jakości życia chorych z zastoinową niewydolnością krążenia.

Chorzy z niewydolnością krążenia wykazują podobny profil upośledzenia jakości życia jak pacjenci przewlekle dializowani. Chorzy z przewlekłym zapaleniem wątroby w zakresie fizycznych i psychicznych składowych jakości życia odpowiadają odpowiednio klasie NYHA 1 i NYHA 2. W przypadku depresji punktacja fizycznych aspektów jakości życia jest wyższa niż w niewydolności krążenia, natomiast chorzy w NYHA 3 wykazują podobny stopień upośledzenia składowych psychicznych jak w depresji.

W klinicznej perspektywie autorzy postulują rutynowe stosowanie skali SF-36 u chorych z niewydolnością krążenia, ponieważ typowe parametry kliniczne niedostatecznie korelują z jakością życia. Większą uwagę należy również zwracać na psychiczne aspekty choroby, jak depresja i stany lękowe.

Opracowane na podstawie: Heart / 2002-02-07

0 replies on “Jakość życia w zastoinowej niewydolności krążenia w porównaniu z innymi chorobami przewlekłymi”