Farmakoterapia zaburzeń psychicznych zakończonych samobójstwem

U.A. Andersen i wsp. – Psychopharmacological treatment and psychiatric morbidity in 390 cases of suicide with special focus on affecive disorders. Acta Psychiatr Scand 2001;104:458.
Celem pracy była ocena adekwatności leczenia farmakologicznego jakie otrzymywali pacjenci przez rok i 30 dni bezpośrednio poprzedzające samobójstwo. Zbadano 390 przypadków kolejnych samobójstw odnotowanych w latach 1991-1995 w jednym z okręgów w Danii. Średnia wieku kobiet wynosiła 57 lat, mężczyzn 49 lat, 167 osób miało za sobą hospitalizacje psychiatryczne, z czego 9 osób popełniło samobójstwo w ciągu miesiąca po pierwszej hospitalizacji. U 60 osób rozpoznano zaburzenia afektywne, a u 17 – schizofrenię.

Na przestrzeni roku przed samobójstwem 28% badanych stosowało leki przeciwdepresyjne a 24% leki antypsychotyczne. W okresie poprzedzającym samobójstwo chorzy byli leczeni zbyt krótko lub zbyt małymi dawkami leków. Tylko 25% pacjentów uprzednio hospitalizowanych z powodu zaburzeń depresyjnych i tylko 3% pacjentów nigdy nie hospitalizowanych, otrzymało właściwe leczenie.

Zdaniem autorów najbardziej uderzające jest niedostateczne leczenie depresji  biorąc pod uwagę, iż jak się uważa, depresja występuje u co najmniej połowy osób popełniających samobójstwa.

Opracowane na podstawie: Acta Psychiatrica Scandinavica / 2001-12-25

 

0 replies on “Farmakoterapia zaburzeń psychicznych zakończonych samobójstwem”