Interakcje pomiędzy statyną i dietą w leczeniu hipercholesterolemii

Antti Jula i wsp. – Effects of diet and simvastatin on serum lipids, insulin, and antioxidants in hypercholesterolemic men. JAMA 2002;287:598.
Liczne badania potwierdziły skuteczność statyn w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Równie dobrze udokumentowano korzystny efekt diety u tych chorych. Jednak stosunkowo niewiele wiadomo na temat interakcji pomiędzy tymi dwoma sposobami leczenia.

Autorzy prezentowanej pracy zbadali wpływ simwastatyny, diety i ich połączenia na stężenia lipidów, lipoprotein, witamin antyoksydacyjnych i insuliny w osoczu. 120 mężczyzn z hipercholesterolemią randomizowano do dwóch podgrup. W jednej stosowano dietę, w drugiej utrzymano dotychczasowy sposób żywienia. Dieta polegała głównie na zmniejszeniu energii dostarczanej przez nasycone i trans-nienasycone kwasy tłuszczowe, z jednoczesnym zwiększeniem ilości spożywanych kwasów jedno- i wielonienasyconych oraz błonnika. Pacjenci w obu podgrupach otrzymywali w randomizowanej, podwójnie ślepej próbie simwastatynę lub placebo.

Po 12 tygodniach stosowania diety obserwowano znamienne zmniejszenie stężenia LDL-, HDL- i całkowitego cholesterolu, apolipoproteiny B, insuliny, alfa-tokoferolu. Statyna przyjmowana przez 12 tygodni istotnie obniżała LDL- i całkowity cholesterol, trójglicerydy, apolipoproteinę B, alfa-tokoferol, beta-karoten, ubichinon-10, a zwiększała stężenie HDL-cholesterolu i insuliny. Analiza danych wykazała, że wpływ diety i simwastatyny na analizowane parametry sumował się i był niezależny.

Dieta stosowana ze statyną zwiększała efekt leczenia i jednocześnie przeciwdziałała wzrostowi stężenia insuliny. Zdaniem autorów, dieta stanowi bardzo ważny element terapii u otrzymujących statyny chorych z hipercholesterolemią.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-02-06

0 replies on “Interakcje pomiędzy statyną i dietą w leczeniu hipercholesterolemii”