Uzależnienie od tytoniu, alkoholu, leków i narkotyków a częstość zaburzeń psychicznych

Michael Farrell i wsp. – Nicotine, alcohol and drug dependence and psychiatric comorbidity. British Journal of Psychiatry 2001;179:432.
Autorzy analizowali dane statystyczne dotyczące różnic w rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych w populacji osób nieuzależnionych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, takich jak tytoń, alkohol, leki i narkotyki. Otrzymane wyniki wskazują na istotnie większe rozpowszechnienie zaburzeń takich jak depresja, fobie, zespoły lęku uogólnionego i napadowego oraz mieszane zaburzenia lękowe. Jeśli wskaźnik występowania zaburzeń psychicznych w populacji nieuzależnionych wynosi 12%, to u uzależnionych od nikotyny wskaźnik ten wynosi 22%, a u alkoholików 30%. Zdecydowanie najwięcej zaburzeń psychicznych występuje u uzależnionych od narkotyków i odsetkowo sięga 45%.

W odniesieniu do różnic między płciami to kobiety częściej od mężczyzn cierpiały na wymienione powyżej zaburzenia. Wyjątkiem była grupa uzależnionych od narkotyków, gdzie proporcje występowania innych problemów psychiatrycznych były równe.

W podsumowaniu autorzy sugerują konieczność bardziej wnikliwego diagnozowania zaburzeń psychicznych współwystępujących u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2001-11-13

 

0 replies on “Uzależnienie od tytoniu, alkoholu, leków i narkotyków a częstość zaburzeń psychicznych”