Porównanie peryndoprylu i kaptoprylu w świeżym zawale serca

Chu-Pak Lau i wsp. – Comparison of perindopril versus captopril for treatment of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2002;89:150.

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) zmniejszają śmiertelność u chorych ze świeżym zawałem serca. Problemem może okazać się jednak, występująca nawet w 10% przypadków świeżego zawału serca, hipotensja w trakcie inicjacji leczenia inhibitorami ACE. Spadek ciśnienia po pierwszej dawce to jeden z najważniejszych powodów wstrzymania się od podania lub przerwania podawania inhibitorów ACE.

W opublikowanym niedawno badaniu, Chu-Pak Lau i wsp. w randomizowanej próbie z udziałem 212 chorych porównywali zmiany hemodynamiczne występujące w trakcie podawania peryndoprylu i kaptoprylu w świeżym zawałem serca. Porównywano również odsetek chorych, u których udało się osiągnąć pełne, zalecane dawki leków. Chorzy randomizowani do peryndoprylu znajdowali się wyjściowo w wyższej klasie Killipa (1.4 vs 1.2 w grupie kaptoprylu; p=0.05).

W ciągu pierwszych 6 godzin leczenia minimalne ciśnienie skurczowe i rozkurczowe było wyższe w grupie peryndprylu niż kaptoprylu (97 mm Hg vs 91 mm Hg; p<0.01 oraz 57 vs 54 mm Hg; p<0.02). Mniejsza też była liczba przypadków długotrwałej hipotensji (5% vs 16%; p<0.01) w trakcie dalszej obserwacji.

Docelowe dawki peryndoprylu i kaptoprylu osiągnięto u odpowiednio: 97% i 82% chorych (p<0.01). Po 6 miesiącach obserwacji śmiertelność w obu grupach nie różniła się istotnie statystycznie (peryndopryl i kaptopryl odpowiednio: 6% i 13%, p=0.16).

W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że peryndopryl był lepiej tolerowany hemodynamicznie i rzadziej rezygnowano z jego podawania.

Opracowane na podstawie: American Journal of Cardiology / 2002-01-15

 

0 replies on “Porównanie peryndoprylu i kaptoprylu w świeżym zawale serca”