Depresja w domach opieki – chorobowość i stopień rozpoznania

Jeanne Teresi i wsp – Prevalence of depresion and depresion recognition in nursing homes Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2001:36: 613
Autorzy przebadali pod kątem depresji losową próbę 319 pensjonariuszy domów opieki w stanie Nowy York. Oceny stanu psychicznego dokonywali psychiatrzy w oparciu o m.in. klasyfikację DSM III-R, Skalę Depresji w Otępieniu Cornella i Skalę Depresji Hamiltina. Jednocześnie, wybrani losowo pracownicy domów opieki oceniali tych samych pacjentów odnośnie występowania objawów depresji.

Psychiatrzy stwierdzili rozpoznanie dużej (major) i małej (minor) depresji u odpowiednio 14.4% i 16.8%. Całkowita częstość znaczących objawów depresji (włączając kategorię prawdopodobna depresja) wyniosła 44.2%. Ponadto u 15.4% ocena była niemożliwa (odmowa, ciężka choroba somatyczna, ograniczenie świadomości). Zatrudnieni rozpoznali depresję znacząco rzadziej: pracownicy socjalni u 19.7% a pielęgniarki u 30%.

Wg autorów zachorowalność na depresję wśród pensjonariuszy domów opieki jest wysoka a stopień rozpoznania niezadowalający.

Opracowane na podstawie: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology / 2001-12-08

0 replies on “Depresja w domach opieki – chorobowość i stopień rozpoznania”