Uraz głowy jest czynnikiem ryzyka depresji

Tracey Holsinger i wsp. – Head injury in early adulthood and the lifetime risk of depression. Arch Gen Psychiatry 2002;59:17.
Wykazano, że objawy depresyjne mogą być wczesnym powikłaniem urazu głowy. Z kolei, niewiele wiadomo na temat odległego ryzyka depresji u osób, które przebyły uraz głowy.

Autorzy pracy oceniali częstość depresji po 50 latach u 1718 weteranów II Wojny Światowej, hospitalizowanych w okresie pomiędzy 1944 a 1945 rokiem z powodu urazu głowy (n=520) lub zapalenia płuc i następstw odniesionych ran (n = 1198). Z badania wykluczono osoby z demencją starczą.

Stwierdzono, że u osób po urazie głowy ciężkie epizody depresyjne występowały znamiennie częściej niż u pozostałych obserwowanych, zarówno w przeszłości, jak i w trakcie trwania badania. Po uwzględnieniu różnic w wieku i poziomie wykształcenia, iloraz szans wystąpienia depresji w dowolnym okresie życia u osób, które doznały urazu głowy wynosił 1.54 (95% CI: 1.17-2.04). Z kolei, w okresie badania, objawy depresji stwierdzono u 11.2% osób po urazie głowy i u 8.5% osób bez urazu głowy w przeszłości (iloraz szans 1.63; 95% CI: 1.07-2.5). Ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych w ciągu życia było tym większe, im cięższy był uraz głowy.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2002-01-30

0 replies on “Uraz głowy jest czynnikiem ryzyka depresji”