Depresja po operacji pomostowania tętnic wieńcowych a przebieg kardiologicznej historii choroby pacjenta – obserwacja 12 miesięczna.

Ingrid Connerney i wsp. – Relation between depression after coronary artery bypass surgery and 12-month outcome: a prospective study. Lancet 2001;358:1766.
Obserwowano 307 pacjentów w okresie 12 miesięcy po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG), notując istotne zdarzenia kardiologiczne (cardiac events), takie jak wymagające hospitalizacji ból zamostkowy bądź niewydolność serca , zawał serca, zatrzymanie krążenia, przezskórna angioplastyka wieńcowa, powtórne pomostowanie tętnic wieńcowych i śmierć z przyczyn sercowych. U każdego z pacjentów przed wypisaniem ze szpitala rutynowo przeprowadzano wywiad ukierunkowany na rozpoznawanie depresji oraz dokonywano oceny testowej posługując się skalą depresji Becka.

W ocenie autorów we wczesnym okresie pooperacyjnym kryteria dużej depresji spełniało 20% badanych (63 z 307). W tej grupie pacjentów częstość niekorzystnych wydarzeń kardiologicznych wynosiła 27%. W grupie pacjentów, u których nie rozpoznawano depresji częstość niekorzystnych wydarzeń kardiologicznych wynosiła 10%. Poza depresją, znamiennie częściej niekorzystne wydarzenia kardiologiczne w 12 miesięcznej obserwacji związane były z takimi analizowanymi kategoriami jak płeć (większe ryzyko u kobiet), samotność, niska frakcja wyrzutowa, przewlekłość hospitalizacji.

W ocenie autorów depresja jest ważnym, niezależnym czynnikiem ryzyka niekorzystnych wydarzeń kardiologicznych w okresie 12 miesięcy po operacji pomostowania tętnic wieńcowych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2001-11-24

 

0 replies on “Depresja po operacji pomostowania tętnic wieńcowych a przebieg kardiologicznej historii choroby pacjenta – obserwacja 12 miesięczna.”