Meta-analiza randomizowanych badań poświęconych prewencji incydentów naczyniowych przy pomocy leków przecipłytkowych

Antithrombotic Trialists` Collaboration. – Collaborative meta-analysis of randomized trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002;324:71.
Celem meta-analizy było określenie skuteczności leków przeciwpłytkowych u chorych poważnie zagrożonych występowaniem zakrzepowo-zatorowych incydentów naczyniowych. Dokonano przeglądu 287 badań obejmujących populację 135 000 chorych. Podstawowym ocenianym punktem końcowym był “poważny incydent wieńcowy,” na który składały się: niezakończone zgonem zawały serca, niezakończone zgonem udary oraz zgony naczyniowe.

W całej badanej grupie leczenie przeciwpłytkowe zmniejszało ryzyko poważnych incydentów wieńcowych o 1/4, niezakończonych zgonem zawałów serca o 1/3, niezakończonych zgonem udarów o 1/4, zgonów naczyniowych o 1/6. Istotne zmniejszenie ryzyka obserwowano w podgrupach chorych z ostrym (o 38 na 1000 leczonych przez miesiąc) i przebytym zawałem serca (o 36 na 1000 leczonych przez 2 lata), ostrym (9 na 1000 leczonych przez 3 tygodnie) i przebytym (36 na 1000 leczonych przez 2 lata) udarem niedokrwiennym, stabilną chorobą wieńcową, chorobą naczyń obwodowych i migotaniem przedsionków (w trzech podgrupach łącznie u 22 na 1000 leczonych przez 2 lata).

W każdej z opisanych kategorii bezwzględne korzyści przekraczały ryzyko poważnego krwawienia wewnątrzczaszkowego. Dawki aspiryny w granicach 75 – 150 mg okazały się równie skuteczne jak dawki wyższe, skuteczność dawek niższych od 75 mg była mniej pewna. W stanach ostrych niezbędne może być podanie dawki nasycającej co najmniej 150 mg.

Nowością pracy było, zdaniem autorów, wykazanie skuteczności aspiryny w stabilnej chorobie wieńcowej, chromaniu przestankowym i migotaniu przedsionków, a także w ostrym udarze niedokrwiennym. Nie zalecają oni jednak stosowania aspiryny u osób zdrowych, z ryzykiem incydentu sercowo-naczyniowego < 1% rocznie.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-01-12

 

0 replies on “Meta-analiza randomizowanych badań poświęconych prewencji incydentów naczyniowych przy pomocy leków przecipłytkowych”