Czynniki warunkujące regularne przyjmowanie leków hipotensyjnych

Rosalie P Patel i Stephanie D Taylor – Factors affecting medication adherence in hypertensive patients. Ann Pharmacother 2002; 36:40.
Regularna farmakoterapia stanowi podstawę skutecznego leczenia i zapobiegania powikłaniom nadciśnienia tętniczego.

Uznanymi przyczynami niestosowania się do zaleceń lekarskich są: koszty i złożoność schematów leczenia, niski poziom wykształcenia, brak wiedzy o chorobie, działania niepożądane leków, brak współudziału pacjenta w konstruowaniu celów i planu terapii.

Autorzy badania podjęli próbę oceny związku, jaki istnieje pomiędzy wiedzą pacjenta o naturze i przyczynach nadciśnienia tętniczego, subiektywnym odczuciem zdolności kontroli przebiegu schorzenia a regularnym przyjmowaniem leków hipotensyjnych. Badaniu i obserwacji poddano w ciągu pół roku 102 osoby leczone w poradni nadciśnieniowej Uniwersytetu Michigan. Około 68% badanych przestrzegało ściśle zaleceń stosowania leków.

Za najczęstsze przyczyny nadciśnienia tętniczego badani uznawali otyłość, stres, brak aktywności fizycznej, czynnik dziedziczny. Nie odnotowano związku pomiędzy wiedzą o chorobie a przestrzeganiem zaleceń lekarskich przez pacjentów. Natomiast odczuwana subiektywnie możliwość kontroli nadciśnienia tętniczego wiązała się z częstszym nieprzestrzeganiem zaleceń w zakresie dawek oraz czasowym pominięciem przyjmowania leków. Ta paradoksalna zależność mogła wynikać z preferowania niefarmakologicznych metod leczenia nadciśnienia tętniczego: zwiększonej aktywności fizycznej, stosowania odpowiedniej diety.

Autorzy zwracają jednak uwagę, iż stopień przestrzegania zaleceń oceniali jednorazowo w sposób przekrojowy i postulują przeprowadzenie badań nad większą i bardziej zróżnicowaną grupą, trwających dłużej i z wielokrotną oceną reżimu terapeutycznego.

Opracowane na podstawie: Annals of Pharmacotherapy / 2002-01-30

 

0 replies on “Czynniki warunkujące regularne przyjmowanie leków hipotensyjnych”