Zawał mięśnia sercowego u osób młodych

Michele Doughty i wsp. – Acute myocardial infarction in the young – The University of Michigan experience. Am Heart J 2002;143:56.
Autorzy badania przedstawili dane dotyczące 976 kolejnych pacjentów hospitalizowanych z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego. Analizę przeprowadzono uwzględniając podział na 3 grupy wiekowe: < 46, 46-55 i >55 roku życia.

Najmłodsza grupa wiekowa stanowiła 10% całkowitej liczby pacjentów, a wśród niej 25% to kobiety. W najmłodszej grupie częściej odnotowywano pełnościenne zawały mięśnia sercowego i dodatni wywiad rodziny choroby wieńcowej. Wśród czynników ryzyka stwierdzano większy odsetek palących papierosy i wyższe stężenia cholesterolu LDL. Rzadziej rozpoznawano nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Zawał rzadziej poprzedzały objawy dusznicy bolesnej.

W najmłodszej grupie wiekowej częściej wykonywano zabiegi koronaroplastyki i stosowano leki hipolipemiczne. Pozostałe leki tj.: aspirynę, heparynę, beta blokery, inhibitory konwertazy stosowano z podobną częstością we wszystkich analizowanych grupach.

Wśród najmłodszych chorych po zawałe większą uwagę przywiązywano do modyfikacji czynników ryzyka, w tym palenia papierosów, diety i wdrożenia programów rehabilitacyjnych.

Śmiertelność szpitalna rosła z wiekiem od 3% u osób < 46 roku życia do 13% u osób > 55 roku życia. Wraz z wiekiem obserwowano wzrost odsetka takich powikłań zawału jak: zatrzymanie akcji serca, niewydolność krążenia, obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, nawrót niedokrwienia.

Co dziesiąta osoba ze świeżym zawałem mięśnia sercowego nie przekroczyła 46 roku życia. Dzięki współczesnemu leczeniu śmiertelność w tej grupie wiekowej jest niska.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2002-01-28

0 replies on “Zawał mięśnia sercowego u osób młodych”