Zróżnicowanie i wysokość dochodów a częstość chorób przewlekłych

Roland Sturm, Carole R. Gresenz – Relations of income inequality and family income to chronic medical conditions and mental health disorders: national survey. BMJ 2002;324:1.
W myśl hipotezy o “nierówności dochodów”, znaczne różnice w statusie ekonomicznym pomiędzy członkami tej samej społeczności mają niekorzystny wpływ na ogólny stan jej zdrowia i oczekiwaną długość życia a nierówność dochodów silniej oddziaływuje na zdrowie niż bezwzględna ich wysokość.

W celu zweryfikowania tej hipotezy, Sturm i Gresenz przeprowadzili badanie populacyjne, w którym wśród 9585 dorosłych członków losowo wybranych społeczności miejskich i okręgów ekonomicznych USA badali zależność pomiędzy wysokością i zróżnicowaniem dochodów, a występowaniem 17 częstych chorób przewlekłych, a także stanów depresyjnych i lękowych. Źródłem danych były telefoniczne wywiady z uczestnikami badania.

Stwierdzono silną korelację pomiędzy stanem zdrowia a poziomem wykształcenia i wysokością dochodów w rodzinie. Nie wykazano związku pomiędzy nierównością dochodów w obrębie poszczególnych społeczności, a częstością chorób przewlekłych, a także stanów depresyjnych i lękowych. Z kolei, nierówność dochodów miała niekorzystny wpływ na subiektywną ocenę stanu zdrowia, przy czym ta korelacja stała się nieistotna statystycznie po uwzględnieniu indywidualnych cech charakteru uczestników.

Autorzy nie znaleźli więc dowodów na poparcie hipotezy o istnieniu związków pomiędzy nierównością dochodów a chorobami przewlekłymi i zaburzeniami psychicznymi. Wyniki wskazują natomiast na zależność stanu zdrowia od statusu materialnego.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-01-05

0 replies on “Zróżnicowanie i wysokość dochodów a częstość chorób przewlekłych”