“Niespodziewane” przeżycia i “nieoczekiwane” zgony wieńcowe

Alex McConnachie i wsp. – Unwarranted survivals and anomalous deaths from coronary heart disease: prospective survey of general population. BMJ 2001;323:1487.
Choroba wieńcowa jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów w krajach uprzemysłowionych. A. McConnachie i wsp. dokonali oceny podstawowych czynników ryzyka zgonu z powodu choroby wieńcowej u mężczyzn w średnim wieku. Korzystając z bazy danych, powstałej w latach 1972-1976, zawierającej informacje o mieszkańcach dwóch miejscowości w Szkocji, wyłonili oni z populacji mężczyzn liczących wówczas 45-64 lat, dwie grupy na podstawie dwóch czynników ryzyka. Pierwsza grupa, licząca blisko 200 palących papierosy mężczyzn ze wskaźnikiem masy ciała (body mass index – BMI) powyżej 30 została określona jako grupa wysokiego ryzyka; druga – ponad 300 niepalących z BMI poniżej 25 – jako grupa niskiego ryzyka. W pierwszej grupie zmarło przed ukończeniem 70 roku życia ok. 45 % badanych, natomiast w drugiej jedynie ok. 13 %. Choroba wieńcowa była przyczyną ponad połowy zgonów w grupie wysokiego ryzyka, zaś w grupie niskiego ryzyka niespełna w 1/4. W tej ostatniej wpływ na częstość zgonów miały inne czynniki, jak cukrzyca, choroby układu oddechowego i niski status socjoekonomiczny. Z kolei  osoby z grupy wysokiego  ryzyka które przeżyły czynnikami modyfikującymi ryzyko były wzrost i profil lipidowy.

Wyniki badania, zdaniem autorów, potwierdzają w pełni konieczność propagowania w społeczeństwie modyfikacji stylu życia, polegającej na ograniczeniu palenia oraz zmianie nawyków żywieniowych, jako skutecznej metody ograniczenia fatalnych skutków choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2001-12-29

0 replies on ““Niespodziewane” przeżycia i “nieoczekiwane” zgony wieńcowe”