Czynniki ryzyka chorób serca na świecie

Salim Yusuf i wsp. – Global burden of cardiovascular diseases. Part II: variations in cardiovascular disease by specific ethnic groups and geografic regions and prevention strategies. Circulation 2001;104:2855.
Choroby serca i naczyń (CVD) należą do najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie.

W drugiej części artykułu poglądowego Salim Yusuf i wsp. na podstawie danych epidemiologicznych przedstawiają różnice w zaawansowaniu CVD wśród różnych populacji całego świata (m.in. Europa, Azja Południowo-Wschodnia, różne grupy etniczne Ameryki Północnej) oraz podają hipotezy, tłumaczące obserwowane zjawiska. Opisują także lokalne czynniki ryzyka oraz podejmowane obecnie kroki w pierwotnej i wtórnej prewencji w różnych regionach świata.

Na podstawie badań epidemiologicznych można prześledzić m.in. wpływ zmian w statusie ekonomicznym społeczeństwa oraz nawyków żywieniowych i nałogów na częstość CVD. Dla przykładu spadek o ok. 25 % częstości zgonów wśród osób w średnim wieku w Polsce tłumaczony jest obniżeniem spożycia tłuszczów zwierzęcych w ostatnich latach, w Finlandii zaś nadzwyczaj korzystne okazało się zmniejszenie odsetka osób palących. Wyraźny natomiast związek między niskim obecnie statusem socjoekonomicznym oraz wysokim spożyciem alkoholu i papierosów wydaje się występować w Rosji. W grupach emigrantów z kolei zmiana trybu życia w nowym kraju szybko prowadzi do różnic w nasileniu CVD w porównaniu do krajów rodzinnych.

W zakończeniu autorzy podkreślają, że czynniki środowiskowe odgrywają wiodącą rolę w rozwoju CVD, co powinno być brane pod uwagę w realizacji programów prewencji, zwłaszcza w społeczeństwach rozwijających się.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2002-12-11

0 replies on “Czynniki ryzyka chorób serca na świecie”