Główne przyczyny zgonów w populacji chorych na cukrzycę w Anglii

Nick A. Roper i wsp. – Cause-specific mortality in a population with diabetes. South Tees Diabetes Mortality study. Diabetes Care 2002:25;43.
Istnieją dowody na to, że całkowita śmiertelność wśród chorych na cukrzycę jest większa niż w ogólnej populacji i wykazuje znaczne różnice geograficzne. Badacze są zgodni co do tego, że za wzrost śmiertelności w tej grupie osób odpowiadają głównie powikłania sercowo-naczyniowe. Z kolei, wpływ cukrzycy na liczbę zgonów z powodów innych niż krążeniowe, nie jest znany.

Roper i wsp. przeprowadzili badanie kohortowe na grupie 4842 osób z cukrzycą, zamieszkujących South Tees w Anglii. W grupie badanej, oceniano całkowitą śmiertelność, a także śmiertelność w zależności od przyczyny, płci i wieku chorych. Wartości mierzonych parametrów porównywano z danymi dotyczącymi ogólnej populacji miasta. Okres obserwacji wynosił 6 lat.

W porównaniu z ogólną populacją, względne ryzyko zgonu u osób z cukrzycą w wieku 40-59 lat wynosiło 5.47 u mężczyzn i 5.60 u kobiet. Parametr ten ulegał zmniejszeniu wraz z wiekiem u obu płci. Pomimo to, całkowita śmiertelność w grupie badanej była zawsze znamiennie większa niż w grupie kontrolnej. Stwierdzono znamienną różnicę pomiędzy częstością zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i nerkowych pomiędzy grupami. U osób w wieku 40-59 lat, z cukrzycą typu II i niewydolnością nerek, względna śmiertelność była 7.27 razy większa niż u chorych na cukrzycę bez choroby nerek. Ryzyko zgonu z powodów innych niż sercowo-naczyniowe i nerkowe było w obu grupach porównywalne.

Autorzy zwracają uwagę na konieczność intensywnych działań, prowadzących do obniżenia śmiertelności z powodu powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-01-14

 

0 replies on “Główne przyczyny zgonów w populacji chorych na cukrzycę w Anglii”