Nienaturalne przyczyny zgonu u osób z zaburzeniami psychicznymi

Urara Hiroeh i wsp. – Death by homicide, suicide, and other unnatural causes in people with mental illness: a population-based study. Lancet 2001;358:2110.
Wyniki dotychczasowych badań wskazują na znamiennie większą częstość samobójstw u osób z zaburzeniami psychicznymi w porównaniu z ogólną populacją. Celem Hiroeh i wsp. była analiza częstości zgonów z przyczyn nienaturalnych w populacji 72208 osób, leczonych w duńskich ośrodkach psychiatrycznych w latach 1973-1993 i zmarłych ze znanych przyczyn przed 31 grudnia 1993 roku. Głównymi mierzonymi parametrami była standaryzowana śmiertelność niezależnie od przyczyny, a także śmiertelność z powodu zabójstw, samobójstw i wypadków.

W 25% przypadków, zgon był spowodowany przyczynami nienaturalnymi. W tej grupie osób, stwierdzono zwiększoną śmiertelność z powodu samobójstw(73%), zabójstw(1%) lub wypadków (26%) , niezależnie od płci. Ryzyko zgonu z powodu zabójstwa było podwyższone u mężczyzn ze schizofrenią i u osób z psychozą afektywną. Do grupy szczególnie wysokiego ryzyka zgonu w wyniku zabójstwa lub wypadku należały osoby nadużywające alkoholu i narkomani. W drugiej z wymienionych podgrup, stwierdzono również najwyższy odsetek samobójstw.

Autorzy zwracają uwagę, że częstość innych niż samobójstwo, nienaturalnych przyczyn zgonów wśród osób chorych psychicznie, była dotychczas niedoceniana. Strategie, których celem jest obniżenie śmiertelności z przyczyn nienaturalnych u osób z zaburzeniami psychicznymi, powinny uwzględniać wysoką częstość zabójstw w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2001-12-22

 

0 replies on “Nienaturalne przyczyny zgonu u osób z zaburzeniami psychicznymi”