Objawy depresji i lęku zwiększają ryzyko udaru

Margaret May i wsp – Does psychological distress predict the risk of ischemic stroke and transient ischemic attack? The Caerphilly Study Stroke 2002; 33: 7
Zaburzenia psychiczne są częste po udarze, niewiele natomiast wiadomo o ich roli w jego etiologii, chociaż w świadomości społecznej wystąpienie udaru często przypisywane jest stresom psychicznym. Celem omawianego badania była ocena, czy zaburzenia depresyjne i lękowe, określane jako tzw. stres psychiczny (psychological distress) zwiększają ryzyko udarów lub przejściowych epizodów niedokrwiennych (TIA).

Określony w towarzyszącym komentarzu redakcyjnym jako “jedno z największych i najlepiej zaprojektowanych badań nad związkami depresji ze śmiertelnością” program objął 2201 mężczyzn okręgu Caerphilly w wieku 49 -64, włączonych pomiędzy 1979 a 1988r. Poza typowym badaniem podmiotowym i przedmiotowym oraz zebraniem danych demograficznych, dokonano u nich również oceny stanu psychicznego przy użyciu 30-stopniowej skali General Health Questtionaire (GHQ), stwierdzając u 22% włączonych stres psychiczny na podst. punktacji GHQ > 4.

Podczas 14-letniej obserwacji doszło do 130 udarów, w tym 17 zakończonych zgonem. Czynnikami ryzyka były: starszy wiek, nadwaga, nadciśnienie, palenie oraz obecność choroby przewlekłej. Analiza stanu psychicznego wykazała większą częstość udaru u osób z GHQ > 4, względne ryzyko wynosiło 3.36 i 1.25 odpowiednio dla udaru zakończonego i niezakończonego zgonem. Po uwzględnieniu w analizie wszystkich innych czynników ryzyka, istotność statystyczna utrzymywała się dla śmiertelnego udaru (względne ryzyko: 2.56). Ryzyko udaru było ponadto proporcjonalne do nasilenia zaburzeń nastroju.

W dyskusji autorzy podkreślają, że podobny związek obserwuje się między depresją a zawałem serca. Jako możliwe wyjaśnienie podają zaburzenia układu autonomicznego, które mogą przyczyniać się do nasilenia incydentów krążeniowych. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi gorzej przestrzegają poza tym zaleceń lekarskich, co może mieć wpływ na rokowanie. Nawet bez jednoznacznego wytłumaczenia omawianych obserwacji, lekarze powinni zwracać większą uwagę na stan psychiczny pacjentów, a jego zaburzenia traktować jako poważny czynnik ryzyka.

Opracowane na podstawie: Stroke / 2002-01-11

 

0 replies on “Objawy depresji i lęku zwiększają ryzyko udaru”