Postęp w badaniach nad genami podatności na uzależnienia

George R. Uhl, Qing-Rong Liu, Donna Walther, Judith Hess, and Daniel Naiman – Polysubstance AbuseVulnerability Genes: Genome Scans for Association, Using 1,004 Subjects and 1,494 Single-Nucleotide Polymorphisms Am J Hum Gen 2001; 69: 1290
Uważa się, iż ryzyko wystąpienia uzależnienia, w mniej więcej połowie przypisać można predyspozycjom genetycznym a za pozostałą część odpowiedzialne sa czynniki środowiskowe.

Badacze z Narodowego Instytutu Uzależnień (National Instytute of Drug Abuse, NIDA) w Baltimore umiejscowili po raz pierwszy specyficzne różnice w genomach osób uzależnionych (n=667) i nieuzależnionych (n=338). Porównywano częstość występowania odmian 1494 genów, tzn. polimorfizm pojedynczych nukleotydów, których umiejscowienie w genomie jest znane. Zidentyfikowano ponad 40 lokalizacji chromosomalnych różniących się istotnie między grupami. 8 z tych regionów już uprzednio wiązano ze skłonnością do uzależnienia od nikotyny lub alkoholu , m.in. allele związane z dehydrogenazą alkoholową i mózgowym czynnikiem neurotropowym(BDNF).

Wyniki omawianej pracy pozwalają na zawężenie dalszych badań genetycznych nad skłonnością do uzależnień, przybliżając poznanie jego mechanizmów a przez to opracowanie skutecznych metod prewencji i leczenia.

Opracowane na podstawie: The American Journal of Human Genetics / 2001-12-10

 

0 replies on “Postęp w badaniach nad genami podatności na uzależnienia”