Badanie HOPE – ocena ciśnienia w 24-godzinnym monitorowaniu

Per Svensson; Ulf de Faire; Peter Sleight; Salim Yusuf; Jan Östergren – Comparative Effects of Ramipril on Ambulatory and Office Blood Pressures A HOPE Substudy
W badaniu HOPE stosowanie inhibitora ACE, ramiprylu, statystycznie wiązało się ze zmniejszeniem chorobowości i śmiertelności u pacjentów wysokiego ryzyka naczyniowo-sercowego. Pozytywne wyniki tylko częściowo tłumaczono niewielkim zmniejszeniem ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie (3/2 mg Hg), tym bardziej, iż u większości badanych w momencie włączenia do badania ciśnienie było dobrze kontrolowane (139/79 mg Hg ). Korzyści kliniczne wiązano z innymi niż obniżenie ciśnienia działaniami inhibitora konwertazy.

Jednakże, autorzy omawianego opracowania zwracają uwagę, iż zgodnie z protokołem badania HOPE, ramipryl w dawce 10 mg., podawany był wieczorem, natomiast pomiar ciśnienia wykonywany był następnego dnia. Z tego powodu rzeczywiste obniżenie ciśnienia w grupie leczonej aktywnie może być niedoszacowane.

U części badanej populacji wykonano 24-godzinną analizę ciśnienia, stwierdzając po rocznej obserwacji ciśnienie istotnie niższe w grupie ramiprylu w porównaniu z placebo (10/4 mg Hg, p=0.03). Różnica wynikała głównie z różnicy ciśnienia w nocy (17/8 mg Hg, p<0.001).

Autorzy zwracają uwagę, iż badanie HOPE jest jedynym wśród dużych prób klinicznych i epidemiologicznych dotyczących nadciśnienia, w którym protokół zakładał przyjmowanie leku wieczorem. Wg. autorów, na interpretację badania HOPE wpływać może znacznie większe, niż uprzednio sądzono, obniżenie ciśnienia tętniczego (zwłaszcza w nocy). Z drugiej strony jednak, pomiar ciśnienia w gabinecie był podstawą dotychczasowych prób klinicznych leków hipotensyjnych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2001-12-27

 

0 replies on “Badanie HOPE – ocena ciśnienia w 24-godzinnym monitorowaniu”