Czy zachorowalność na chorobę wieńcową wśród Brytyjczyków zmniejsza się?

F. C. Lampe i wsp. – Is the prevalence of coronary heart disease falling in British men? Heart 2001;86:499.
Wyniki badań populacyjnych wskazują na postępujący spadek zapadalności i śmiertelności z powodu ostrych powikłań choroby wieńcowej w większości krajów uprzemysłowionych. Celem Lampego i wsp. było ustalenie, czy coraz rzadszemu występowaniu ostrych incydentów wieńcowych towarzyszy zmniejszająca się całkowita chorobowość u mężczyzn zamieszkujących Wielką Brytanię.

Do badania zakwalifikowano 7735 mężczyzn w wieku od 40 do 59 lat, losowo wybranych spośród mieszkańców 24 brytyjskich miast. Źródłem informacji, dotyczących występowania objawów dusznicy bolesnej, częstości rozpoznawania choroby wieńcowej, a także chorobowości i śmiertelności z powodu ostrych incydentów wieńcowych były formularze, wysyłane do uczestników oraz dane epidemiologiczne.

W okresie obserwacji, trwającym od 1978 do 1996 roku, częstość występowania objawów dusznicy bolesnej w grupie badanej malała (spadek współczynnika ryzyka o 1.8% rocznie), prawdopodobnie jako wynik zarówno poprawy metod leczniczych jak i zmniejszonej zapadalności. Może to ostatecznie prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na zabiegi rewaskularyzacyjne, jednak musi być interpretowane w świetle obniżania się progu do wdrażania takiego postępowania.

Jednocześnie, odsetek mężczyzn w średnim wieku z rozpoznaną chorobą wieńcową w wywiadzie nie uległ znaczącej zmianie, jako że na parametr wpływ ma wcześniejsze rozpoznawanie mniej zaawansowanej choroby.

Autorzy podkreślają, że pomimo rzadszego występowania objawów i ostrych powikłań choroby wieńcowej u mężczyzn w średnim wieku, profilaktyka wtórna w tej grupie chorych jest równie istotna jak zawsze. Równie wielkim wyzwaniem jest skuteczna profilaktyka pierwotna w celu stałego zmniejszenia zapadalności na chorobę wieńcową.

Opracowane na podstawie: Heart / 2001-11-17

 

0 replies on “Czy zachorowalność na chorobę wieńcową wśród Brytyjczyków zmniejsza się?”