Samokontrola w cukrzycy typu 2

Monica Franciosi i wsp. – The impact of blood glucose self-monitoring on metabolic control and quality of life in type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2001; 24:1870.
Autorzy postanowili ocenić znaczenie samokontroli glikemii dla metabolicznego wyrównania cukrzycy typu 2, jak również jej wpływ na jakość życia chorych. Retrospektywnie oceniono 3567 osób z cukrzycą typu 2, leczonych w poradniach diabetologicznych i przez lekarzy ogólnych.

Około 17% badanych mierzyło w domu stężenia glukozy przynajmniej 1 raz dziennie, 31% przynajmniej raz w tygodniu, a 14% rzadziej niż raz na tydzień.

Korzystną zależność pomiędzy samokontrolą glikemii a wyrównaniem cukrzycy zaobserwowano tylko u pacjentów leczonych insuliną, a w szczególności zdolnych do modyfikacji na tej podstawie dawek insuliny.

Wśród pacjentów nie leczonych insuliną samokontrola glikemii łączyła się z wyższymi wartościami hemoglobiny glikozylowanej, co odzwierciedlać może skłonność do częstszego monitorowania w przypadku złej kontroli metabolicznej choroby. Ocena jakości życia wykazała większy stopień frustracji, lęku i depresji w grupie stosującej samokontrolę.

We wnioskach autorzy podkreślili znaczenie samokontroli jako elementu szerszej edukacji chorych na cukrzycę i jej korzystny wpływ na wyrównanie metaboliczne u osób zdolnych do samodzielnej modyfikacji leczenia insuliną. W przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2 nie leczonych insuliną nie stwierdzono korzystnego znaczenia samokontroli. Autorzy podkreślają niedostatek obiektywnych danych dotyczących wpływu somokontroli glikemii w cukrzycy typu 2 i potrzebę przeprowadzenia badań prospektywnych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2001-10-05

0 replies on “Samokontrola w cukrzycy typu 2”