Częstość fałszywie-dodatnich rozpoznań zapalenia wyrostka robaczkowego nie zmniejsza się

David R. Flum i wsp. – Has misdiagnosis of appendicitis decreased over time? A population-based analysis. JAMA 2001;286:1748.
Wyniki badań z lat 80-tych i 90-tych wskazywały, że około 15% wszystkich appendectomii wykonywano z powodu fałszywie-dodatniego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego.

Celem Fluma i wsp. była ocena, czy obserwowany w ostatnich latach wzrost dostępności do metod diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa i ultrasonografia oraz terapeutycznych, takich jak laparoskopia, wpłynął na zmniejszenie odsetka nieuzasadnionych zabiegów.

Retrospektywną analizą objęto dokumentację medyczną 85790 pacjentów szpitali w stanie Washington, u których wykonano appendectomię w latach 1987-1998. Głównym mierzonym parametrem był odsetek appendectomii, w trakcie których usuwano prawidłowy wyrostek robaczkowy. Zabieg operacyjny z zamiarem usunięcia wyrostka robaczkowego (zamierzoną appendectomię) wykonano u 63707 pacjentów (77.9%) z grupy badanej.

U 9880 (15.5%) osób, przedoperacyjne rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego nie zostało potwierdzone w badaniu histopatologicznym po zabiegu. W grupach wysokiego ryzyka niewłaściwego rozpoznania, to jest u kobiet w wieku rozrodczym i u osób powyżej 65 rż., stwierdzono odpowiednio 1% i 8% wzrost odsetka fałszywie-dodatnich rozpoznań zapalenia wyrostka robaczkowego w rocznie.  Częstość nieuzasadnionych appendectomii była większa u pacjentów leczonych laparoskopowo niż metodą otwartą (p < 0.001).

Pomimo dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych, odsetek nieuzasadnionych appendectomii, wykonywanych z powodu fałszywie-dodatniego rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego, nie zmniejsza się.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2001-10-10

 

0 replies on “Częstość fałszywie-dodatnich rozpoznań zapalenia wyrostka robaczkowego nie zmniejsza się”