Rokowanie w niewydolności serca – badanie populacyjne (Rotterdam Study).

Arend Mosterd i wsp. – The prognosis of heart failure in the general population-The Rotterdam Study Eur Heart J 2001; 22: 1318.
W sierpniowym numerze European Heart Journal zamieszczony został artykuł Arnda Mostarda i współpracowników dotyczący rokowania, przyczyn zgonów i czynników pogarszających prognozę u pacjentów z niewydolnością serca (HF).

Prezentowana praca była częścią Rotterdam Study – badania populacyjnego osób w podeszłym wieku. Uzyskane w ten sposób dane na temat rokowania w niewydolności serca mogą być bardziej adekwatne niż wyniki prób klinicznych, których uczestnicy są przeważnie młodsi i mają mniej chorób współistniejących niż typowi chorzy z HF.

W badaniu przeanalizowano dane ponad 5 tysięcy osób po 55 roku życia. Niewydolność serca rozpoznano u 3,4% badanych, w czasie obserwacji, która trwała średnio ponad 6 lat, zmarło 47% pacjentów z HF.

Śmiertelność w tej grupie była dwukrotnie większa niż osób bez HF (iloraz szans 2,1; 95% przedział ufności 1,8-2,7). Ponadto chorzy z niewydolnością serca byli prawie pięciokrotnie bardziej zagrożeni nagłym zgonem sercowym (iloraz szans 4,8; 95% przedział ufności 2,6-8,7). Współistnienie cukrzycy, dysfunkcji nerek lub migotania przedsionków wiązało się z dalszym pogorszeniem rokowania.

Rezultaty badania potwierdzają, że HF wiąże się ze złym rokowaniem (szczególnie w obecności chorób współistniejących) oraz znacznie zwiększa ryzyko nagłego zgonu sercowego.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2001-08-15

 

0 replies on “Rokowanie w niewydolności serca – badanie populacyjne (Rotterdam Study).”