Czy kobiety i osoby starsze są pomijane przez badaczy?

Patrick Y. Lee i wsp. – Representation of elderly persons and women in published randomized trials of acute coronary syndromes JAMA 2001;286:708
Przed laty stwierdzono, że odsetek osób starszych (> 75 rż.) i kobiet, uczestniczących w badaniach nad ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS), jest znacznie niższy od oczekiwanego. Doceniając znaczenie problemu w 1989 roku FDA zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia reprezentacji obu tych grup w próbach dotyczących ACS, prowadzonych na terenie USA.

Autorzy niniejszego badania próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy postulaty FDA zostały wprowadzone w życie. Głównym mierzonym parametrem był odsetek osób starszych i kobiet, biorących udział w, opublikowanych pomiędzy 1966 a 2000 rokiem, randomizowanych i kontrolowanych badaniach nad ACS.

Wyniki analizy nie były zadowalające. Pomimo tego, że procent badań, w których wiek powyżej 75 lat stanowił kryterium wykluczenia, zmniejszył się z 58% w latach 1966-1990 do 40% w latach 1991-2000, natomiast odsetek osób starszych i kobiet w grupach badanych zwiększył się w tym samym czasie odpowiednio z 2% do 9% i z 20% do 25%, należy uznać, że zmiany odzwierciedlają jedynie wzrost chorobowości w tych populacjach.

Dla przykładu, w 1975 roku osoby w wieku powyżej 75 lat i kobiety stanowiły odpowiednio 24% i 27%, a w 1995 roku odpowiednio 37% i 43% pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca.

Autorzy zwracają uwagę na to, że niedostateczna reprezentacja osób starszych i kobiet w badaniach nad leczeniem ACS utrudnia wiarygodną ocenę efektywności i bezpieczeństwa wielu metod terapii w tej grupie pacjentów. Nie dysponując tymi danymi, lekarze często rezygnują ze stosowania wielu, potencjalnie skutecznych leków.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2001-08-01

 

0 replies on “Czy kobiety i osoby starsze są pomijane przez badaczy?”