Terapia oparta na peryndoprylu zmniejsza ryzyko kolejnego udaru (badanie PROGRESS).

Grupa badawcza PROGRESS – Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack Lancet 2001;358:1033
Udar mózgu jest przyczyną około 5 milionów zgonów rocznie. Wiadomo, że u pacjentów z chorobami naczyń mózgowych wysokość ciśnienia tętniczego jest czynnikiem ryzyka udaru. Dotyczy to zarówno osób z nadciśnieniem tętniczym, jak i bez nadciśnienia.

Wieloośrodkowe, prospektywne, podwójnie ślepe, randomizowane badanie PROGRESS przeprowadzono w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia obniżającego ciśnienie tętnicze w oparciu o peryndopryl, u chorych po przebytym udarze lub przemijającym epizodzie niedokrwiennym mózgu. U 6105 pacjentów, średnio przez 3,9 roku, stosowano terapię opartą na peryndoprylu (peryndopryl sam lub z indapamidem). Głównym mierzonym parametrem był całkowity odsetek udarów mózgu.

W grupie pacjentów otrzymujących leczenie aktywne, względne ryzyko kolejnego udaru mózgu, w tym powikłanego zgonem, było o 28% mniejsze w porównaniu z chorymi otrzymującymi placebo. Obniżenie ryzyka kolejnego udaru było porównywalne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia. Chorzy otrzymujący terapię opartą na peryndoprylu uzyskali również redukcję zawałów serca nie prowadzących do zgonów o 38% i redukcję ciężkich incydentów wieńcowych o 26%.

W oparciu o wyniki badania autorzy zalecają stosowanie opisanego schematu leczenia u wszystkich pacjentów z chorobami naczyń mózgowych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2001-09-29

 

0 replies on “Terapia oparta na peryndoprylu zmniejsza ryzyko kolejnego udaru (badanie PROGRESS).”