ACE-inhibitory mogą zapobiegać kardiotoksyczności indukowanej chemioterapią

Daniela Cardinale i wsp – Prevention of High-Dose Chemotherapy-Induced Cardiotoxicity in High-Risk Patients by Angiotensin-Converting Enzyme Inhibition Circulation, published online before print

Badaniem objęto pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chemioterapią, ze zwiększeniem stężenia troponiny I po leczeniu, a więc zagrożonych wystąpienem efektów kardiotoksycznych. Badanych zrandomizowano do grupy stosującej inhibitor ACE (enalapryl 20 mg/d) i placebo. W rocznej obserwacji podstawowy punkt końcowy (spadek EF o ponad 10 punktów procentowych, do wartosci EF<50%) wystąpił odpowiednio u 0% versus 43%; P<0.001.

Opracowane na podstawie: Circulation, published online before print/ 2006-11-13

0 replies on “ACE-inhibitory mogą zapobiegać kardiotoksyczności indukowanej chemioterapią”