ACE inhibitory w stabilnej chorobie wieńcowej-metaanaliza

Gilles R Dagenais i wsp – Angiotensin-converting-enzyme inhibitors in stable vascular disease without left ventricular systolic dysfunction or heart failure: a combined analysis of three trials Lancet 2006;368:581

Autorzy dokonali metaanalizy trzech badań nad zastosowaniem ACE inhibitorów w stabilnej chorobie wieńcowej bez upośledzenia funkcji lewej komory. Do analizy włączono zakończone pozytywnymi wynikami badania EUROPA z peryndoprylem i HOPE z ramiprylem oraz, zakończone negatywnie, badanie PEACE z trandolaprylem. W łącznej analizie 29805 pacjentów stwierdzono w porównaniu z placebo m.in: zmniejszenie śmiertelności całkowitej (7.8% vs 8.9%, p=0·0004), śmiertelności sercowo-naczyniowej (4.3% vs 5.2%, p=0·0002) i niezakończonych zgonem zawałow serca (5.3% vs 6.4%, p=0·0001).

Opracowane na podstawie: Lancet 2006;368:581 / 2006-08-12

0 replies on “ACE inhibitory w stabilnej chorobie wieńcowej-metaanaliza”